تلنگرباران

درخت گاهی دلتنگ " تبر " می شود وقتی پرندگان سیم برق را به او ترجیح می دهند

اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست